الگوی مدرسه هوشمند

الگوی مدرسه هوشمند

تعریف هوشمندی در مدرسه هوشمند:

هوشمندی علاوه بر ساختار یکپارچه و گردش کار کارا دارای روشمندی در کارکرد اجزا، ، استفاده از ابزارهای دیجیتال هوشمند، محتوای متناسب و ارائه هوشمندانه مطالب است و هوشمندی به اصلی برمی گردد به نام اثر بخشی. اثر بخشی که برنامه ریزی شده و هدف گذاری گردیده. در حقیقت خروجی‌های یک مدرسه هوشمند معرف میزان هوشمندی یک مدرسه است و هوشمندی در طراز ایران اسلامی عبارت است از: تبدیل انسان به عالم مهذب

این بحث با سرفصل های زیر را در سایت موسسه سرمد می توانید پیگیری نمایید.

اهداف مدرسه هوشمند

ارکان مدرسه هوشمند

 معلم مدرسه هوشمند

دانش آموز مدرسه هوشمند

ویژگی‌های مدرسه هوشمند

مشخصات مدرسه هوشمند

تکنولوژی در مدرسه هوشمند

آسیب شناسی مدارس هوشمند سازی شده

لینک مقاله

/ 1 نظر / 44 بازدید